Vážení vlastníci, v  týchto dňoch začíname s distribúciou „Ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2020“ a „Správy o činnosti za rok 2020“.  Pracujeme na tom, aby všetkým vlastníkom v bytových domoch spravovaných našou spoločnosťou bolo vyúčtovanie odoslané do 31.5.2021. Tak ako v minulom roku bude vyúčtovanie zasielané elektronicky na Vašu e-mailovú adresu. Skontrolujte si prosím, či sa Vám e-mail s vyúčtovaním nezaradil do nevyžiadanej pošty (SPAMU).  Vlastníkom, u ktorých nemáme evidovanú e-mailovú adresu, bude vyúčtovanie zaslané doporučenou zásielkou. Zmenou zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa od 31.3.2021 v §36f zaviedla možnosť vykonávať hlasovacie právo vlastníka bytu/NP prostredníctvom elektronického hlasovania. V súčasnosti pracujeme na úprave technických prostriedkov (software), aby sme Vám vedeli umožniť elektronické hlasovanie, ako novú formu písomného hlasovania. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zavedenie elektronického hlasovania je zaevidovanie e-mailovej adresy vlastníka ako tzv. overenej (umožňujúcej jednoznačne identifikovať totožnosť komunikujúcej osoby).  Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli priložiť do zásielky s ročným vyúčtovaním tlačivo „Žiadosť vlastníka o zasielanie dokumentov a informácií v súvislosti so správou bytového domu výlučne elektronickou formou a o zaevidovanie overenej e-mailovej adresy vlastníka na účely elektronického hlasovania“. V prípade, že máte záujem o elektronické doručovanie všetkých dokladov súvisiacich so správou bytového domu a o vykonávanie hlasovacieho práva prostredníctvom elektronického hlasovania vyplňte, vlastnoručne podpíšte (nepostačuje iba zaslať vyplnený formulár) a doručte nám naskenované tlačivo elektronicky (uveďte aj Váš variabilný symbol) alebo zašlite originál poštou, prípadne osobne prineste na našu adresu. Bližšie inštrukcie sú uvedené priamo v tlačive. Ďakujeme. Tím SK PROGRES Na stiahnutie: „Žiadosť vlastníka o zasielanie dokumentov a informácií v súvislosti so správou bytového domu výlučne elektronickou formou a o zaevidovanie overenej e-mailovej adresy vlastníka na účely elektronického hlasovania“

vo formáte .pdf

vo formáte .docx