Cenník

1. MESAČNÝ POPLATOK ZA VÝKON SPRÁVY

 Názov položkyCena bez DPHCena s DPH
1.1Byt, nebytový priestor, prenajatý spoloč. priestor
8,33 €10,00 €
1.2Garáž, garážové státie2,50 €3,00 €

2. SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V MESAČNOM POPLATKU ZA VÝKON SPRÁVY

 Názov položkyCena bez DPHCena s DPH
2.1Poplatok za vyhotovenie upomienky, pokusu o zmier (hradí konkrétny vlastník)4,00 €4,80 €
2.2Poplatok za vyhotovenie potvrdenia správcu, že vlastník nemá nedoplatky (hradí konkrétny vlastník)8,33 €10,00 €
2.3Poplatok za vyhotovenie potvrdenia o veku bytového domu (hradí konkrétny vlastník)4,17 €5,00 €
2.4Poplatok za spracovanie odmeny zástupcovi, upratovanie...
(v prípade spracovania mzdy, nie fakturácia)
7,30 €8,76 €
2.5Poplatok za odpočet a spracovanie údajov z vodomerov na SV a TÚV vrátane spracovania údajov zo "samoodpočtu" vodomerov a nahlásenia počtu osôb/meradlo1,50 €1,80 €
2.6Poplatok za spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu alebo n.p. za obdobie kedy bol bytový dom v správe u iného správcu /byt, NP
+ za každý spracovaný mesiac /byt,NP x počet mesiacov
(príklad: spracovanie za predchádzajúceho správcu za 1-10, poplatok bude 6 + 10 = 16 €/byt)

5,00 €
+
0,83 €
6,00 €
+
1,00 €
2.7Poplatok za odpočet meradiel ÚK (okrem PRVN) /meradlo1,50 €1,80 €
2.8Poplatok za rozúčt. ÚK podľa meradiel (okrem PRVN)/byt,NP3,60 €4,32 €
2.9Odpočet meradiel ÚK (PRVN) a rozúčtovanie nákladovpodľa zmluvy (ISTA, TECHEM, ENBRA, ...)
2.10Poplatok za zabezpečenie výkonu správy prenajatého spoločného priestoru v prípade, ak nájomca neplatí mesačný poplatok za výkon správy/rok20,00 €24,00 €
2.11Poplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní ÚK, tepla na TÚV, studenej vody a studenej vody
na ohrev na TÚV/rok
100,00 € 120,00 €
2.12Poštovné za upomienky, pokusy o zmier, výzvy, zasielanie korešpondencie na vlastníkom požadovanú doručovaciu adresu (hradí konkrétny vlastník)podľa sazobníka Slovenskej pošty
2.13Poštovné súvisiace s vybavovaním agendy konkrétneho bytového domupodľa sazobníka Slovenskej pošty
2.14Poštovné za zaslanie ročného vyúčtovania nákladov vlastníkom doporučene v prípade ak doručenie proti podpisu nevykoná zástupca vlastníkov, resp. poverený vlastníkpodľa sazobníka Slovenskej pošty

3. KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU

Cena za činnosti vykonávané pri komplexnej obnove bytového domu sa účtuje po jej
ukončení podľa skutočne vykonaných prác a po predchádzajúcom odsúhlasení vlastníkmi
bytov a nebytových priestorov. Maximálna cena je 1,0 % z celkových obstarávacích nákladov
na komplexnú obnovu bytového domu.

František Meton v.r.
konateľ

1. MESAČNÝ POPLATOK ZA VÝKON SPRÁVY

1.1
Byt, nebytový priestor, prenajatý spoloč. priestor
bez DPH od 8,33 €
s DPH od 10,00 €

1.2
Garáž, garážové státie
bez  DPH od 2,50 €
s DPH od 3,00 €

2. SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V MESAČNOM POPLATKU ZA VÝKON SPRÁVY

2.1.
Poplatok za vyhotovenie upomienky (hradí konkrétny dlžník)
bez DPH 4,00 €
s DPH 4,80 €

2.2
Poplatok za vyhotovenie vyhlásenia správcu, že vlastník nemá nedoplatky (hradí konkrétny vlastník)
bez DPH 8,33 €
s DPH 10,00 €

2.3
Poplatok za vyhotovenie potvrdenia o veku bytového domu (hradí konkrétny vlastník)

bez DPH 4,17 €
s DPH 5,00 €

2.4
Poplatok za spracovanie odmeny zástupcovi, upratovanie…
bez DPH 7,30 €
s DPH 8,76 € 

2.5
Poplatok za odpočet a spracovanie údajov z vodomerov na SV a TÚV vrátane spracovania údajov zo „samoodpočtu“ vodomerov a nahlásenia počtu osôb/meradlo
bez DPH 1,50 €
s DPH 1,80 € 

2.6
Poplatok za spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu alebo n.p. za obdobie kedy bol bytový dom v správe u iného správcu /byt, NP
bez DPH 5,00 €
s DPH 6,00 €

+ za každý spracovaný mesiac /byt,NP x počet mesiacov (príklad: spracovanie za predchádzajúceho správcu za 1-10, poplatok bude 6 + 10 = 16 €/byt)
bez DPH 0,83 €
s DPH 1,00 €

2.7
Poplatok za odpočet meradiel ÚK (okrem PRVN) /meradlo
bez DPH 1,50 €
s DPH 1,80 €

2.8
Poplatok za rozúčt. ÚK podľa meradiel (okrem PRVN)/byt,NP

bez DPH 3,60 €
s DPH 4,32 €

2.9
Odpočet meradiel ÚK (PRVN) a rozúčtovanie nákladov

podľa zmluvy (ISTA,TECHEM, ENBRA, …)

2.10
Poplatok za zabezpečenie výkonu správy prenajatého  
spoločného priestoru v prípade, ak nájomca neplatí mesačný poplatok za výkon správy /rok
bez DPH 20,00 €
s DPH 24,00 €

2.11
Poplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní ÚK, tepla na TÚV, studenej vody a studenej vody

bez DPH 100,00 €
s DPH 120,00 €

2.12
Poštovné za upomienky, pokusy o zmier, výzvy, zasielanie korešpondencie na vlastníkom požadovanú doručovaciu adresu (hradí konkrétny vlastník)
podľa sazobníka Slovenskej pošty

2.13
Poštovné súvisiace s vybavovaním agendy konkrétneho bytového domu
podľa sazobníka Slovenskej pošty

 

2.14
Poštovné za zaslanie ročného vyúčtovania nákladov vlastníkom doporučene v prípade ak doručenie proti Slovenskej pošta
podľa sazobníka Slovenskej pošty

 

3. KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU

Cena za činnosti vykonávané pri komplexnej obnove bytového domu sa účtuje po jej
ukončení podľa skutočne vykonaných prác a po predchádzajúcom odsúhlasení vlastníkmi
bytov a nebytových priestorov. Maximálna cena je 1,0 % z celkových obstarávacích nákladov
na komplexnú obnovu bytového domu.