Správa domov

Komplexné zabezpečenie výkonu správy  bytových domov.

Oblasť ekonomická

Pre každý bytový dom otvoríme samostatný bankový účet, kde sú sústreďované všetky platby vlastníkov vrátane pripisovaných zdanených úrokov a hradené plnenia vrátane bankových poplatkov.

Ponúkame bezplatný online prístup k dokumentom bytového domu prostredníctvom portálu www.poschodoch.sk pre zástupcu vlastníkov.

ďalšie činnosti
 • zriadenie pasívneho elektronického prístupu formou internetbankingu pre zástupcu vlastníkov,
 • vedenie podvojného účtovníctva bytového domu,
 • analytická evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží,
 • evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží, najmä za ústredné kúrenie, teplú úžitkovú vodu, vodné a stočné, odvoz a likvidáciu odpadu,  osvetlenie spoločných priestorov, prevádzku výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimnú údržbu priľahlých komunikácií, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizáciu a dezinsekciu,                 
 • vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom,
 • evidencia a sledovanie platieb vlastníkov, vypracovanie a odosielanie upomienok a pokusov o zmier,
 • vypracovanie zoznamu záväzkov a pohľadávok súvisiacich s platbami vlastníkov (zoznam neplatičov),
 • komplexné spracovanie podkladov pre súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie,
 • evidencia, sledovanie zmien vlastníctva a zmien súvisiacich s poskytovanými plneniami a službami spojenými s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží,
 • uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v zmysle rozhodnutí vlastníkov,
 • ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží,
 • ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • správa o finančnom hospodárení bytového domu za príslušný kalendárny rok.
Oblasť technická

Zmluvne zabezpečíme poskytovanie servisných služieb, najmä havarijnej služby, servisu výťahov, upratovania spoločných častí a spoločných zariadení, zimnej údržby priľahlých komunikácií, starostlivosti o zeleň a iných.

Bežnú údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu zabezpečujeme iba po predchádzajúcom súhlase zástupcu vlastníkov.

ďalšie činnosti
  • zorganizovanie výberových konaní pri plánovaných ako aj bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek zástupcu vlastníkov,
  • bežné opravy a údržba v stanovenom finančnom limite sú zabezpečované zmluvnými partnermi alebo firmami na odporučenie vlastníkov,
  • obhliadky bytového domu,
  • komunikácia s vlastníkmi bytov a NP (telefón, e-mail, osobne),
  • vypracovanie návrhu plánu údržby a opráv,
  • organizovanie a vedenie domových schôdzí vlastníkov, organizovanie písomných hlasovaní,
  • zabezpečenie odstránenia havarijných stavov spoločných častí a spoločných zariadení domu,
  • zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov,
  • zabezpečenie prehliadok požiarnej bezpečnosti,
  • zabezpečenie odpočtov a výmeny meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody,
  • poistenie bytového domu,
  • nahlasovanie a riešenie poistných udalostí,
  • zabezpečenie procesu obnovy bytového domu, počnúc investičným zámerom, projektovou prípravou, organizáciou výberových konaní, prípravou a uzatvorením zmluvných vzťahov,  realizáciou a riadením obnovy, prípravou preberacieho konania a následne kolaudačného konania,
  • zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s prípravou a realizáciou obnovy bytového domu, najmä stavebným konaním a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy,
  • spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu a návrh spôsobu financovania,
  • podanie žiadosti na poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a s tým súvisiace úkony,
  • celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií ,
  • technická, vecná a cenová kontrola prác vykonaných v bytovom dome,
  • správa o stave spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za príslušný kalendárny rok.

Oblasť právna

Zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží. Súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie, ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi

Komunikácia a doručovanie

Komunikácia a doručovanie písomností v súvislosti s výkonom správy bytového domu prebieha predovšetkým elektronickou poštou, ak nie je k dispozícii e-mail, doručujú sa písomnosti do poštovej schránky, zverejňovaním na portáli www.poschodoch.sk  alebo oznámením spôsobom v dome obvyklým t.j. informačné tabule vo vchodoch.  

Ak sme Vás zaujali, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám zašleme ponuku na správu bytového domu alebo iba poradíme pri riešení rôznych situácií.