Oznam o mimoriadnom odpočte teplej a studenej vody

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0014/2022/V upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. s platnosťou od 01.04.2022 cenu za dodávku pitnej vody.

Výroba a dodávka pitnej vody (vodné): do 31.3.2022 – 1,2162 € /m3 s DPH,                                        od 01.4.2022 – 1,2464 € /m3 s DPH

Odvádzanie odpadovej vody (stočné):  cena sa nemení, 1,1982 €/m3 s DPH

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie stavu Vašich vodomerov teplej a studenej vody   k 31.03.2022. V prípade, že nenahlásite stav na vodomeroch, správca použije v ročnom vyúčtovaní stav studenej a teplej vody k 31.3.2022 vypočítaný na základe technického prepočtu z celoročnej spotreby za rok 2022.

V prípade inštalovaných vodomerov s možnosťou diaľkového odpočtu nie je potrebné nahlasovať stav!

Pri nahlasovaní uveďte nasledovné údaje:

Bytový dom – Priezvisko vlastníka – Čísla vodomerov a stavy ku dňu odpočtu

Možnosti nahlásenia:

  1. na emailovú adresu odpocty@skprogres.sk
  2. na adresu SK Progres, s.r.o. Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava

Odpočty zasielajte v termíne do 20.4.2022

Ďakujeme.