Súhlas dotknutej osoby – nevlastník

Súhlas dotknutej osoby - nevlastník
Súhlas dotknutej osoby poskytnutý v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ (správca bytového domu):

Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o,
Tomášikova č.10/A,821 03 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okres. súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 32657/B IČO: 35 895 403
Zastúpená Mgr. František Meton, konateľ
Účel spracovania osobných údajov:

Zastupovanie vlastníka bytu/n.p.:
za účelom:
- preberania korešpondencie od správcu bytového domu (písomné zásielky, elektronická pošta),
- komunikácie so správcom bytového domu

Dotknutá osoba:
(zoznam osobných údajov)

Doba spracovávania:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

reCAPTCHA