Oznam o mimoriadnom odpočte teplej a studenej vody

Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne:

Výroba a dodávka pitnej vody: do 13.8.2020 – 0,9359 Eur/m3/bez DPH/
od 14.8.2020 – 1,0135 Eur/m3/bez DPH/
Odvádzanie odpadovej vody :  do 13.8.2020 – 0,9216 Eur/m3 /bez DPH/
od 14.8.2020 – 0,9985 Eur/m3 /bez DPH/

Správca má možnosť v ročnom vyúčtovaní určiť spotrebu studenej a teplej vody ku dňu zmeny ceny na  základe technického prepočtu.
Napriek uvedeným skutočnostiam dávame vlastníkom možnosť vykonať dobrovoľný odpočet  spotreby teplej a studenej vody.

V súvislosti  z uvedenou zmenou ceny si Vás preto dovoľujeme požiadať o nahlásenie aktuálneho stavu vašich vodomerov v termíne do 10.9.2020.

Koncoročné odpočty vodomerov budú vykonané zaužívaným spôsobom vo vašom bytovom dome ak to situácia okolo Covid 19 umožní.

Pri nahlasovaní je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Bytový dom – Priezvisko vlastníka – Číslo vodomeru – Stav ku dňu odpočtu  prípadne priložiť foto vodomerov
Možnosti nahlásenia:

  1. link na webovej stránke správcu www.skprogres.sk v časti „elektronická podateľňa“
  2. na emailovú adresu odpocty@skprogres.sk
  3. v pracovných dňoch telefonicky na +421 2 48 212 230 od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00-15,00 hod. v piatok od 8,00 do 12,00 hod.

Za spoluprácu ďakujeme

Tím SK Progres, s.r.o.