Žiadosť o splátkový kalendár

Žiadosť o splátkový kalendár
uznáva dlh z titulu nedoplatku z vyúčtovania nákladov (za plnenia poskytované s užívaním bytu), príp. zálohového predpisu
Uvedeným uznaním dlhu nie je dotknutá povinnosť dlžníka uhrádzať pravidelné zálohové mesačné platby za užívanie bytu. Ak nebude uhradená čo i len jedna splátka v dohodnutom termíne, alebo mesačná platba podľa zálohového predpisu správca postúpi pohľadávku na súdne vymáhanie.
reCAPTCHA