Súhlas vlastníka s elektronickým zasielaním poštových zásielok

Súhlas vlastníka s elektronickým zasielaním poštových zásielok
Vlastník:
vedený na Okresnom úrade Bratislava – katastrálny odbor, v uvedenom bytovom dome týmto
s ú h l a s í m so zasielaním ročného vyúčtovania nákladov za dodávku tepla, TÚV, vodného a stočného a služieb spojených s užívaním uvedeného bytu/nebytového priestoru, mesačného zálohového predpisu vystaveného na preddavkové platby za služby spojené s užívaním uvedeného bytu/nebytového priestoru, upomienky za nedoplatky na úhradách mesačných zálohových predpisov prípadne za nedoplatky na ročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním uvedeného bytu/nebytového priestoru a ostatnej korešpondencie súvisiacej so správou domu, bytu, NP elektronicky na
a zároveň som oboznámený s podmienkami poskytovania tejto služby:
- Vlastník sa vzdáva nároku na doručenie ročného vyúčtovania nákladov, mesačného zálohového predpisu, upomienky a ostatnej korešpondencie písomne poštou;
- Správca sa zaväzuje zasielať vlastníkovi ročné vyúčtovanie nákladov, mesačné zálohové predpisy, upomienky a ostatnú korešpondenciu na hore uvedenú emailovú adresu;
- Vlastníkovi nebude doručované ročné vyúčtovanie nákladov, mesačný zálohový predpis, upomienka písomne poštou a ostatná korešpondencia;
- Vlastník je povinný obratom potvrdiť prijatie emailu obsahujúceho ročné vyúčtovanie nákladov, mesačné zálohové predpisy, upomienky a ostatnej korešpondencie, pokiaľ tak neurobí, vyúčtovanie nákladov, mesačné zálohové predpisy, upomienky a ostatná korešpondencia sa považujú za doručené uplynutím do 5 dní odo dňa odoslania;
- Vlastník vyhlasuje, že má výlučný prístup k hore uvedenej e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý charakteru údajov, ktoré mu budú zasielané;
- Správca nezodpovedá za poškodenie zasielaných údajov, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu;
- Pokiaľ vlastník neobdrží vyúčtovanie nákladov, na hore uvedenú e-mailovú adresu do 15.6., je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať správcu;
- Vlastník je povinný bezodkladne oznámiť správcovi zmenu emailovej adresy na doručovanie ročného vyúčtovanie nákladov, mesačných zálohových predpisov, upomienok a ostatnej korešpondencie, v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti a tieto písomnosti považujú za riadne doručené uplynutím 5 dní odo dňa odoslania;
- Vlastník je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou správcovi.
reCAPTCHA