Súhlas dotknutej osoby – nájomca

Súhlas dotknutej osoby - nájomca
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.
IČO: 35 895 403
so sídlom: Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.: 32657/B
Email: recepcia@skprogres.sk
Tel.: +421-2-48212200

Dotknutá osoba

potvrdzuje správnosť a aktuálnosť uvedených údajov a svojim podpisom udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, číslo bankového účtu s cieľom/účelom spracovania:

- plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa ako správcu vyplývajúcich zo Zmluvy o výkone správy,
- spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na základe zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (vrátane existujúceho oprávneného záujmu),
- plnenie práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy,

pričom takýto súhlas udeľuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a následne na obdobie 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania) e-mailom: recepcia@skprogres.sk alebo na adrese Prevádzkovateľa: Tomášikova10/A, 82103 Bratislava.

Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dáva Prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas celej špecifikovanej doby, ako aj že Prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť.

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 59 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, pričom Dotknutá osoba je o svojich právach poučená aj Prevádzkovateľom prostredníctvom Zasady ochrany osobnych údajov.

reCAPTCHA