Elektronická podateľňa

Vaše podania v elektronickej podateľni využijeme na skvalitnenie služieb a predovšetkým komunikácie medzi vlastníkmi a správcom. Práve preto tu môžete adresne vyjadriť svoj názor na postup a spôsob vybavovania ekonomickej a účtovnej agendy a správcov vo vašom bytovom dome.
  1. Vaše podnety, pripomienky a sťažnosti (webformulár) viac

    V tejto časti od vlastníkov očakávame konkrétne podnety, pripomienky a sťažnosti, ktoré sa dotýkajú komplexného výkonu správy, s dôrazom na proaktívny a komplexný prístup zamestnancov, s ktorými pri vybavovaní prídete do styku pri zodpovedaní vašich otázok, riešení svojich podaní alebo reklamácií. Vaše sťažnosti budú zaslané výhradne vedeniu spoločnosti.

  2. Vaše žiadosti (webformulár) viac

    Každá žiadosť, ktorú ako vlastník bytu a nebytového priestoru podáte tu, nájde svojho adresáta. Všetky podané žiadosti, reklamácie, požiadavky na sprístupnenie informácií alebo rady správcu, ako riešiť váš popísaný problém sú evidované, triedené podľa obsahových okruhov v danom rajóne, či bytovom dome. Informáciu o evidovaní žiadosti dostanete do troch pracovných dní, riešenie podľa významu a zložitosti procesu maximálne do 30 kalendárnych dní. Môžeme vás ubezpečiť, že v súčasnosti spracovávame všetky žiadosti v priemere do 7 kalendárnych dní.

  3. Odpočet meradiel (webformulár) viac

    Formulár slúži na nahlásenie stavu na meradlách jednotlivých médií (studená voda, teplá úžitková voda a teplo). Vo formulári, ktorý tu nájdete sú prehľadne uvedené všetky údaje, ktoré vyžaduje správca, aby konečná cena v ročnom vyúčtovaní za poskytovanie služieb bola exaktne vypočítaná z nameraných a odpočítaných hodnôt na meradlách jednotlivých médií. Týmto oprávnene očakávame, že predídeme veľkému počtu reklamácií, pretože štatisticky najviac reklamácií evidujeme a riešime práve v súvislosti s odpočtom stavových hodnôt na meradlách tepla alebo vody.