Naša ponuka služieb > Správcovská činnosť

kompletné zabezpečenie výkonu správy v bytových domoch a administratívnych budovách:


a/ oblasť ekonomická :
 • otvorenie a vedenie bankového účtu pre každý spravovaný objekt ( na tomto účte sú sústreďované všetky platby vlastníkov vrátane pripisovaných zdanených úrokov a hradené plnenia vrátane bankových poplatkov), pasívny elektronický prístup formou internetbankingu pre zástupcu vlastníkov + elektronický výpis z účtu
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • analytická evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv ( zasielame štvrťročne elektronicky na e-mail, resp. do poštovej schránky zástupcom vlastníkov )
 • evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží a to najmä ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba chodníkov, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizácia a dezinsekcia, iné podľa konkrétneho prípadu
 • vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom
 • sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier
 • ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
 • ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
 • poistenie nehnuteľnosti
b/ oblasť technická
 • údržba a opravy spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu podľa potreby alebo na základe požiadaviek vlastníkov a v súlade s osobitnými predpismi ( napr. o vyhradených technických zariadeniach, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane )
 • pravidelné obhliadky bytového domu
 • cenová, technická a vecná kontrola prác na bytovom dome a ich fakturácia
 • technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie všetkých zmien
 • povinné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, výťahov a ďalších zariadení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody
 • zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek zástupcov vlastníkov
 • bežné opravy a údržba v stanovenom finančnom limite sú zabezpečené zmluvnými firmami alebo firmami na odporučenie vlastníkov
c/ oblasť právna
 • zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
 • súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie
 • ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi
d/ komplexná obnova bytového domu
 • zabezpečenie procesu obnovy bytového domu počnúc investičným zámerom, zorganizovaním výberového konania na projektanta, zhotoviteľa obnovy, autorizovaného stavebného dozoru podľa požiadaviek vlastníkov
 • zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s obnovou bytového domu ( najmä vybavenie stavebného povolenia, záberu verejného priestranstva, )
 • vypracovanie evidenčného listu obnovy bytového domu s podrobnou evidenciou jednotlivých úkonov rátane sledovania plnenia termínov
 • spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania
 • zabezpečenie financovania prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. vybavenie splátkového úveru v komerčnej banke alebo stavebnej sporitelni
 • podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony
 • organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania
 • celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií
Okrem kompletného zabezpečenia výkonu správy poskytujeme aj samostatne služby pre spoločenstvá vlastníkov v jednotlivých oblastiach :
 • ekonomická
 • technická
 • právna
 • komplexná obnova bytového domuStiahnuť dokumenty v PDF formáte - viac