O spoločnosti

Vážení vlastníci

na základe skúseností s poskytovaním služieb týkajúcich sa výkonu správy bytových a administratívnych budov v roku 2004 vznikla Správcovská kancelária Progres s.r.o. Táto spoločnosť v období svojho vzniku priniesla, v tom čase, novú koncepciu poskytovania služieb – presadzovala profesionalizáciu, pripravovala projekty zamerané na zlepšovanie kvality bývania a v praxi aplikovala zvýšený dôraz na právomoc vlastníkov rozhodovať o aktivitách a financiách súvisiacich s ich obytným domom. Spoločnosť od svojich začiatkov prešla viacerými vývojovými etapami a vaše potreby a požiadavky ju neustále formujú a menia.

Správa domov je zaujímavá a široká oblasť, ktorá vyžaduje dobrú znalosť viacerých odborov. Súčasné trendy profesionalizácie a kvalita služieb v tejto oblasti sú determinujúcimi kritériami našej spoločnosti.

Našou predstavou o kvalitnom zabezpečovaní správcovských služieb je:
  • technicky a koncepčne vyvážený vstupný audit bytového domu, ktorý je základom komplexných odporúčaní správcu na posúdenie technického stavu, čo je potrebné a vhodné obnovovať, z cieľom vypracovania dlhodobého investičného plánu,
  • úspešnosť spracovaných investičných zámerov, ktorými získate finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ( podpora zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch ), prípadne z iných podporných programov;
  • spoľahlivosť pri riadení procesu obnovy vašich bytových domov od zámeru, cez prípravu, financovanie, realizáciu a úspešné ukončenie;
  • analytický prehľad o službách finančného trhu, nakoľko pri veľkých investičných zámeroch potrebujete získať najvýhodnejšie riešenie financovania;
  • odborná spolupráca správcu pri ročnej aktualizácii harmonogramu vynútených opráv a údržby vášho bytového domu s  akcentom na výber a kontrolu dodávateľov z  hľadiska kvality a vyjednanej ceny (havarijné služby, servis výťahov, profesné elektrikárske, remeselnícke a inštalatérske práce);
  • dôvera a spoľahlivosť pri objednávaní podporných služieb ( upratovanie, odvoz odpadu a iné) a médií (teplo, voda, plyn a elektrická energia);
  • dôsledné spracovanie ekonomickej a účtovnej agendy; vyúčtovania, ktoré pre vás pripravujeme spĺňajú kritériá prehľadnosti, sú vysoko informatívne a dozviete sa v nich viac ako len zákonom stanovené údaje;
  • poznanie a neustála aktualizácia prehľadu všetkých právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany zdravia, požiarnej ochrany, stavebníctva, energetiky, cenotvorby, ekonomiky, daní, súkromného a verejného práva a zabezpečenie ich dodržiavania vo vašich bytových domoch;
  • empatický prístup ku všetkým vlastníkom, flexibilita, konštruktívnosť a ústretovosť, komunikatívnosť, taktnosť , pohotovosť a korektnosť.
Toto všetko práve pre vás už robíme a v každodennom fungovaní pri správe viac než 90 bytových domov, čo je viac ako 4.500 bytov, hľadáme cesty ako vám stále ponúkať čo najlepšie služby.

Chceme sa neustále zlepšovať a uvítame, ak nám napíšete svoje podnety a konštruktívne návrhy.

...sme tu pre vás